RETOUR                                                                       RETOUR          
                                                                     
DALAÏ LAMA, 1956.                       Panchen Lama, Dalai lama, Chou En Lai, Nehru, Indira Gandhi                       Chou En Lai and Dalai Lama, 1956           Chou En Lai and Dalai Lama, 1956           with Nehru